Selecteer een pagina
Home » Algemene voorwaarden

Voorwaarden 1 januari 2019

Algemene voorwaarden voor lidmaatschap van
MPMOTORSPORT BUSINESS CLUB

Artikel 1. Definities en Toepasselijkheid

Club: MPMOTORSPORT BUSINESS CLUB
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van MPMOTORSPORT BUSINESS CLUB. Door het lidmaatschap aan te vragen, heeft de aanvrager zich akkoord verklaard met de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Het lidmaatschap van MPMOTORSPORT BUSINESS CLUB is persoonsgebonden en kan daarom niet worden overgedragen aan derden. Organisaties en individuelen kunnen lid worden van MPMOTORSPORT BUSINESS CLUB.

2.2 Per Organisatie of indivueel kan er slechts één lidmaatschap worden aangevraagd.

2.3 MPMOTORSPORT BUSINESS CLUB behoudt zich het recht voor een aanvraag van een lidmaatschap om welke reden dan ook te weigeren.

Artikel 3. Lidmaatschap

3.1 Voor de aanvraag van een lidmaatschap dienen naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van het lid evenals de gegevens van de betaler (persoonsgegevens en bankrekeningnummer) aan MPMOTORSPORT BUSINESS CLUB bekend te worden gemaakt. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van MPMOTORSPORT BUSINESS CLUB waarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht wordt genomen.

3.2 De aanvraag van het lidmaatschap dient te zijn ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van het lid.

3.3 Voor het lidmaatschap geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

3.4 Aanmelden voor een lidmaatschap kan op ieder gewenst moment. Een lidmaatschap is geldig voor de duur van één jaar en wordt verlengd met één jaar indien niet tijdig en correct wordt opgezegd.

Artikel 4. Betaling

4.1 De contributie dient voorafgaand aan het nieuwe jaar in zijn geheel, of in twee gelijke termijnen gedurende het nieuwe jaar te worden voldaan.

4.2 Indien bij de aanvang van het nieuwe jaar de betaling van het seizoen daaraan voorafgaand nog niet is voldaan, behoudt MPMOTORSPORT BUSINESS CLUB zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 5. Opzegging

5.1 Het lid kan MPMOTORSPORT BUSINESS CLUB schriftelijk verzoeken tot opzegging van het lidmaatschap zodat deze eindigt aan het einde van het jaar.

5.2 De opzegging dient voor 1 Oktober van het lopende jaar door MPMOTORSPORT BUSINESS CLUB te zijn ontvangen.

5.3 Indien een derde verantwoordelijk is voor het lidmaatschap is diegene tevens verantwoordelijk voor tijdige opzegging.

Artikel 6. Wijziging van de voorwaarden

6.1 MPMOTORSPORT BUSINESS CLUB behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde regels worden onmiddellijk na wijziging van kracht. De actuele voorwaarden zijn te vinden op: https://mpmotorsportbusinessclub.com of kunnen op verzoek aan een gemachtigde van het lid worden toegezonden.

X